REGULAMIN

STRZELNICY  SPORTOWEJ

przy ul. Kwidzyńskiej 4 we Wrocławiu

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

Prowadzący strzelanie:

1) Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.

2) Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.

3) Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,

c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

Na strzelnicy zabrania się:

1) Osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią.

2) Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3) Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

4) Wprowadzania zwierząt na teren strzelnicy bez zgody prowadzącego strzelanie.

Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1) Regulamin strzelnicy.

2) Decyzja o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,

2) Plan strzelnicy z oznaczeniem:

a) stanowisk strzeleckich,

b) punktu sanitarnego,

c) dróg ewakuacji,

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łącznści

3) Wykaz sygnałów alarmowych.

4) Informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

5) Decyzja o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy przez odpowiednie władze.

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną ze znacznikami bezpieczeństwa umieszczonymi w komorze nabojowej, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie. Wszelkie czynności związane z obsługą broni dokonuje się na polecenie prowadzącego strzelanie z lufą skierowaną w kierunki kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie ze znacznikiem bezpieczeństwa w komorze nabojowej.

Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Wystąpienie zacięcia lub innej niesprawności technicznej broni zgłasza się natychmiast prowadzącemu strzelanie głosem lub przez podniesienie ręki.

Zabrania się przemieszczania z niesprawną technicznie bronią poza stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie i rozładowują broń.

Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.

Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Korzystający ze strzelnicy zobowiązani są do zachowania ładu w miejscach przebywania.

 

Rozdział 4

 

Zasady bezpieczeństwa

Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich odpowiedzialny jest sędzia główny zawodów, posiadający licencję sędziego strzelectwa sportowego.

Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach rekreacyjnych jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie, posiadający określone prawem uprawnienia w zakresie strzelectwa.

Rozdział 5

 

Sposób użytkowania strzelnicy

Zabrania się, w trakcie strzelania z broni kulowej, na osiach strzeleckich oddawania strzałów z broni niesprawnej technicznie.

Strzelający zobowiązany jest do zużycia otrzymanej amunicji lub jej zwrotu prowadzącemu strzelanie.

 

 

Rozdział 6

Przepisy końcowe

Każda osoba znajdująca się na strzelnicy zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem, warunkami bezpieczeństwa i sygnałami alarmowymi.

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bronią i sprzętem wniesionym na teren obiektu.

Za sprzęt i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela odpowiada właściciel.

Osoby posiadające własną broń zobowiązane są do zgłoszenia prowadzącemu strzelanie, rodzaju broni i ilości amunicji wnoszonej na strzelnicę.

W czasie oczekiwania na swoja kolejność strzelania zabrania się jakichkolwiek czynności z bronią.